Vítejte u HASIČŮ z Držovic

Evakuace

 

 

Evakuace obyvatelstva, jako jeden ze základních způsobů ochrany obyvatelstva, je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění (odsun) osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků (strojů, zařízení a materiálu) v daném pořadí priority, z ohroženého prostoru na jiné území.

 

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, řízení evakuačních opatření, nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost k zajištění minimalizace následků mimořádné události.


Evakuace se přednostně se plánuje pro tyto skupiny obyvatelstva:

 
• děti do 15 let
• pacienty ve zdravotnických zařízeních
• osoby umístěné v sociálních zařízeních
• osoby zdravotně postižené
• doprovod výše uvedených osob

 

Z hlediska rozsahu opatření se evakuace obyvatelstva dělí na :

Evakuace objektová

Zahrnuje evakuaci jedné nebo malého počtu budov, administrativně správních budov, technologických provozů nebo dalších objektů.

Evakuace plošná

Zahrnuje evakuaci obyvatelstva části, či celého urbanistického celku, případně většího územního prostoru.

 

Z hlediska doby trvání se evakuace obyvatelstva dělí na :

Evakuace krátkodobá

Jedná se o co nejrychlejší opuštění ohroženého prostoru (zpravidla požárem, provozní havárií, dopravní nehodou, nebezpečnou látkou, výbušninou atd.) samovolně nebo na výzvu  záchranných složek.

Evakuace dlouhodobá

Ohrožení vyžaduje dlouhodobý (několika denní a více) pobyt mimo evakuované objekty, případně sídelní celky.

 

Z hlediska způsobu realizace se evakuace dělí na :

Samovolná evakuace

Obyvatelstvo v potřebě úniku před nebezpečím jedná dle vlastního uvážení.

Řízená evakuace

Evakuaci řídí odpovědné orgány.

 

Evakuaci vyhlašuje v případě nebezpečí z prodlení velitel zásahu nebo nařídí starosta obce v době vyhlášení krizového stavu.

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.