Vítejte u HASIČŮ z Držovic

Kam hlásit pálení klestí

Kam hlásit pálení klestí?
Při spalování hořlavých látek, zejména spalování klestu v lesích a pálení odpadu je třeba
dodržovat zejména tato pravidla:
- každé pálení klestu je třeba ohlásit na místně příslušné operační a informační středisko HZS
Olomouckého kraje:
pálení v okresech Prostějov – KOPIS PROSTĚJOV 950 775 010 nebo el. adresa
opis.pv@olk.izscrc.z
V ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na
tuto osobu (nejčastěji mobilní telefon), a dále
- dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,
- při náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,
- místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé
materiály až na minerální půdu,
- místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
- opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,
- místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,
- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
- spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů,
- plošné vypalování porostů je zakázáno.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.